DANH SÁCH

CBCC, DANH BẠ, THƯ CÔNG VỤ CỦA XÃ ĐĂK KÔI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Thư công vụ

1

Trương Hồng Doanh

HUV, Bí thư Đảng uỷ xã

0395.014128

doanhth.kry@kontum.gov.vn

 

2

Y Hội

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

0986.064488

hoiy.kry@kontum.gov.vn

 

3

Nguyễn Ngọc Đông

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

0935.820368

dongnn.kry@kontum.gov.vn

4

A Câu

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã

0358.304596

caua.kry@kontum.gov.vn

 

5

Y Xôi

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN xã

0378.240859

xoiy.kry@kontum.gov.vn

 

6

Võ Phước hà

ĐUV, Phó CT HĐND xã

0975.871777

havp.kry@kontum.gov.vn

 

7

Y Xanh

ĐUV, Chủ tịch HLHPN xã

0372.365958

xanhy.kry@kontum.gov.vn

 

8

Cao Văn Tuấn

ĐUV, Chủ tịch HND xã

0964.361274

tuancv.kry@kontum.gov.vn

 

9

Đặng Thị Thuỷ

ĐUV, Bí thư Đoàn TN

0978.680569

thuydt.kry@kontum.gov.vn

 

10

U Lang

ĐUV, Chỉ huy trưởng BCHQS xã

0372.730948

langu.kry@kontum.gov.vn

 

11

Đào Văn Dương

Chủ tịch Hội CCB xã

0972.395415

duongdv.kry@kontum.gov.vn

 

12

Vi Thị Thu

Công chức TP-HT

0777.958567

thuvt.kry@kontum.gov.vn

 

13

A Cường

Công chức TP-HT

0363.162221

cuonga.kry@kontum.gov.vn

 

14

A Nóc

Công chức VH-XH

0374409883

noka.kry@kontum.gov.vn

 

15

Phan Đình Thọ

Công chức VH-XH

0971121459

thopd.kry@kontum.gov.vn

 

16

Cao Trung tín

Kế toán

0989.196809

tinct.kry@kontum.gov.vn