Cẩm nang có chế chính sách về giảm nghèo Gian đoạn 2021-2025 (Phần 1, Phần 2) và Quy trình xây dựng, tổ chức thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc CTMTQGGN.